Thành Viên Thành Viên:
Mới Nhất Mới Nhất: Duynh
Mới Hôm Nay Mới Hôm Nay: 0
Mới Hôm Qua Mới Hôm Qua: 0
Số Thành Viên Toàn Bộ: 124

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 77
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 77

Đang Online Đang Online:
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG PETROMEKONG  BẢN TIN THỊ TRƯỜNG PETROMEKONG
     

Các tin đã đưa

  
 TIN TRONG NGÀNH
     

Các tin đã đưa

  
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG PETROMEKONG  CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG PETROMEKONG
     

Các tin đã đưa

  
 TIN VỀ PETROMEKONG
  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017    
Thư Mời Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017
Thư mời Tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Dầu Khí MêKông năm 2017

 

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

 

 

Kính gởi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông

 

 

      Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Thời gian:  14 giờ, Thứ sáu, Ngày 14/04/2017

Địa điểm :        Phòng họp Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông

               Lầu 7, số 45A-47, Đường 30/4, Q.Ninh Kiều, TPCT

Chương trình làm việc Đại hội:

  1. Kiểm tra tư cách đại biểu.
  2. Giới thiệu thành phần tham dự, thông qua Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết.
  3. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
  4. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
  5. Báo cáo thẩm tra hoạt động công ty năm 2016 của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2017;

     6. Thông qua các tờ trình:

  •  Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
  • Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
  • Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017;
  • Phê chuẩn thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty

   7. Thông qua Biên bản Đại hội và bế mạc.

          Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội đăng ký xác nhận tham gia hoặc ủy quyền theo mẫu đính kèm qua đường bưu điện hoặc email, fax, cụ thể:

       Địa chỉ: Cô Huỳnh Thanh Hoa - Thư ký HĐQT

Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kong

Lầu 6, số 45A-47, Đường 30/4, Quận Ninh Kiều, TPCT

Fax: 07103.810810   Điện thoại: 0913.784786

Email: hoaht@petromekong.pvoil.vn

Thời gian đăng ký: Từ ngày phát hành thư mời đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 07/04/2017.

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu.

Thư mời họp, phiếu đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội sẽ được gửi tới từng Quý cổ đông. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty www.petromekong.com.vn  kể từ ngày 05/04/2017.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời.

 


Các tin đã đưa