CHXD SỐ 02

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

MOBILE PHONE:

0909 929 949

EMAIL

loanntt1@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 04

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

TRẦN THỊ THANH

MOBILE PHONE:

0914 620 129

EMAIL

thanhtt1@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 05

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

HOÀNG ANH

MOBILE PHONE:

0948 29 99 51

EMAIL

anhh@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 06

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

NGUYỄN HỮU DANH

MOBILE PHONE:

0939 669 085

EMAIL

danhnh@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 80

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

TRẦN THỊ THANH

MOBILE PHONE:

0914 620 129

EMAIL

thanhtt1@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 81

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

HỒ THANH NHÀN

MOBILE PHONE:

0913 013 162

EMAIL

nhanht@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 82

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

Nguyễn Thị Thúy Hằng

MOBILE PHONE:

0939 355 335

EMAIL

hangntt@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 83

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

Nguyễn Ngọc Lễ

MOBILE PHONE:

0943 659 052

EMAIL

lenn@petromekong.pvoil.vn

 

CHXD SỐ 85

 

 

Số 99, đường Trương Văn Diễn, Thới Ngươn B, Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ.

 

Đặng Đức Anh

084 516 1949

Mekong.chxdso85@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 86

 

Số 1049 Khu vực Thái An 2, Phường, Quận THối Nốt, Cần Thơ, Vietnam

 

 

LÊ THANH ANH

 0939 89 82 50

Mekong.chxdso86@petromekong.pvoil.vn