CHXD SỐ 02

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

MOBILE PHONE:

0909 929 949

EMAIL

loanntt1@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 04

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

TRẦN THỊ THANH

MOBILE PHONE:

0914 620 129

EMAIL

thanhtt@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 05

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

HOÀNG ANH

MOBILE PHONE:

0948 29 99 51

EMAIL

anhh@petromekong.pvoil.vn