THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - AN TOÀN - XNTK)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - AN TOÀN – XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU MÊ KÔNG)
  Tuyển dụng nhân sự    
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - AN TOÀN - XNTK)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - AN TOÀN – XÍ NGHIỆP TỔNG KHO XĂNG DẦU MÊ KÔNG)
PETROMEKONG - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
PETROMEKONG - THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ - 01 NGƯỜI
  PETROMEKONG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
  PETROMEKONG TUYỂN DỤNG (01 NGƯỜI): CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
  Vị trí dự tuyển: Chuyên viên An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy (01 người)
  TUYỂN DỤNG: TRƯỞNG PHÒNG KTAT & CÔNG NHÂN VẬN HÀNH