CHXD SỐ 08

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

TRẦN THỊ MINH

MOBILE PHONE:

0907 211 363

EMAIL

minhtt@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 09

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

TRẦN XUÂN THỊNH

MOBILE PHONE:

0907.659.956

EMAIL

thinhtx@petromekong.pvoil.vn