CHXD SỐ 47

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

HUỲNH TẤN NGHĨA

0932 833 434

nghiaht@petromekong.pvoil.vn

 

CHXD SỐ 48

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

ĐOÀN MINH TIẾN

0907 653 414

tiendm1@petromekong.pvoil.vn

 

CHXD SỐ 90

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

HỒ VĂN BỰ

 0939 35 98 77

buhv@petromekong.pvoil.vn

 

CHXD SỐ 91

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

KHƯU LUÂN ĐỨC

 0939 252 911

duckl@petromekong.pvoil.vn

 

 

CHXD SỐ 92

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

ĐOÀN MINH TIẾN

0907 653 414

tiendm1@petromekong.pvoil.vn