CHXD SỐ 47

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

HUỲNH TẤN NGHĨA

0932 833 434

nghiaht@petromekong.pvoil.vn

 

CHXD SỐ 48

 

 

CỬA HÀNG TRƯỞNG:

ĐOÀN VĂN TIẾN

0907 653 414

tiendv@petromekong.pvoil.vn