ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019    
THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Kính gởi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1.   Thời gian:  14 giờ, Thứ Sáu, Ngày 26/04/2019

2.   Địa điểm : Phòng họp Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông

                                      Lầu 3, số 60-62, Đường 3/2, Q.Ninh Kiều, TPCT

3.   Chương trình làm việc Đại hội:

1.         Kiểm tra tư cách đại biểu.

2.         Giới thiệu thành phần tham dự, thông qua Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

3.         Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

4.         Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

5.         Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;

6.         Thông qua các tờ trình:

o  Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

o  Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

o  Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;

o  Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2019.

7.        Thông qua Biên bản Đại hội và bế mạc.

 

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội đăng ký xác nhận tham gia hoặc ủy quyền theo mẫu đính kèm qua đường bưu điện hoặc email, fax, cụ thể:

Địa chỉ:                        Cô Huỳnh Thanh Hoa - Thư ký HĐQT

                                      Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông

                                      Số 60-62, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TPCT

Fax:                              02923.810810

Điện thoại:                  0913.784786

Email:                          hoaht@petromekong.pvoil.vn

Thời gian đăng ký: Từ ngày phát hành thư mời đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 19/04/2019.

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/Hộ chiếu.

Thư mời họp, phiếu đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội sẽ được gửi tới từng Quý cổ đông. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty www.petromekong.com.vn kể từ ngày 16/04/2019.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời.

 


Các tin đã đưa