ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019    
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
THƯ MỜI THAM DỰ, GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN, TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

A. THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 ( download ở đây)

B. GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 ( download ở đây)

B. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (download ở đây)

STT

NỘI DUNG

SỐ CÔNG VĂN

NGÀY

1

Chương trình làm việc của Đại hội

 

 

2

Quy chế làm việc của Đại hội

 

 

3

Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

13/BC-HĐQT

04/04/2019

4

Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về việc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Petromekong

432/BC-DKMK

25/03/2019

5

Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

06/BC-BKS

25/3/2019

6

Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

15/TTr-HĐQT

04/04/2019

7

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

14/TTr-HĐQT

04/04/2019

8

Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019

16/TTr-HĐQT

04/04/2019

9

Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh

17/TTr-HĐQT

04/04/2019

10

Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 

 


Các tin đã đưa
  THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019