ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021    
THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1.   Thời gian:         14h, thứ ba, ngày 20/04/2021

2.   Địa điểm:          Phòng họp Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông

                 Lầu 3, số 60-62, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

3.   Chương trình làm việc của Đại hội:

a.   Kiểm tra tư cách đại biểu;

b.   Giới thiệu thành phần tham dự, thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu;

c.   Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

d.   Thông qua các tờ trình:

-       Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

-       Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

-       Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban KS không chuyên trách năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;

-       Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới: Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP Dầu khí Mê Kông;

-       Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Dầu khí Mê Kông;

e.   Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025;

f.    Thông qua biên bản làm việc Đại hội và bế mạc.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội đăng ký xác nhận tham gia hoặc ủy quyền theo mẫu đính kèm qua đường bưu điện hoặc email, fax, cụ thể:

Địa chỉ:       Cô Huỳnh Thanh Hoa - Thư ký HĐQT

                   Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông

                   Số 60-62 đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Fax:            02923.810810

Điện thoại:  0913784786

Email:         hoaht@petromekong.pvoil.vn

Thời gian đăng ký: từ ngày phát hành thư mời đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 15/04/2021.

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Thư mời họp, phiếu đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội sẽ được gửi tới từng Quý cổ đông. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty theo địa chỉ www.petromekong.com.vn kể từ ngày 12/04/2021.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời.

 

   TÀI LIỆU ĐẠI HỘI - CÓ THỂ TẢI Ở ĐÂY 

 


Các tin đã đưa