ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021    
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Chương trình làm việc của Đại Hội

2. Quy chế làm việc của Đại Hội

3. Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT

4. Báo cáo HĐQT tại Đại hội 2021

5. Báo cáo Ban GĐ tại Đại Hội 2021

6. Báo cáo BKS tại Đại hội 2021

7. Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020

8. Tờ trình lựa chọn kiểm toán - Báo cáo Tài Chính năm 2021

9. Tờ trình thù lao HĐQT không chuyên trách 2020

10. Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT

11. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế TCHC HĐQT 2021

12. Dự thảo Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ thường niên

   TẢI TÀI LIỆU Ở ĐÂY 


Các tin đã đưa
  THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021