TIN VỀ PETROMEKONG Đóng
  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019    
PETROMEKONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Vào lúc 14 giờ, ngày 26/4/2019 tại Cần Thơ, Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (Petromekong) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, về tham dự Đại hội có các cổ đông/đại diện cổ đông: Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty Cổ phần, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến Thiết Cần Thơ, Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank), và các cá nhân cổ đông. Các khách mời tham dự gồm có: Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn Công ty và Trưởng các phòng chức năng Công ty

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành, chỉ đạo Đại hội gồm Ông Trần Cao Phong – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông, Ông Nguyễn Duy Long – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông.

 

 Dưới sự điều hành của chủ tọa, Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo quan trọng của đại hội

-          Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

-           Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2019;

-           Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

-          Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Tờ trình về Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019;

-          Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương án trả thù lao năm 2019;

 Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty.

 

 Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Petromekong đã thành công tốt đẹp. Xác định năm 2019, Công ty sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh, song Tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Petromekong cam kết sẽ luôn đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, đồng thời, Công ty rất mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chia sẻ và góp ý của các Quý Cổ đông vì sự phát triển bền vững của Công ty./.


Các tin đã đưa
  TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
  THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
In Ấn